Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Satakunnan Seta ry ja sen kotipaikka on Porin kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ihmisoikeusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaalisen tasavertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa sekä ajaa seksuaalisiin ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yhteisiä asioita. Yhdistys pyrkii

• jakamaan tietoa ihmisen seksuaalisuudesta,

• kitkemään ihmisten seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvia ennakkoluuloja,

• poistamaan kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin ja yhteiskunnassa vallitseviin normeihin sisältyvää syrjintää,

• saattamaan ihmiset sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta lainsäädännön suhteen ja yhteiskunnalliselta asemaltaan tasavertaisiksi, sekä

• edistämään tieteellistä tutkimusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

• edistää jäsentensä omaehtoista illanvietto- ja ryhmätoimintaa järjestämällä sopivan tilan, tiedottamalla näistä tilaisuuksista sekä tukemalla niitä taloudellisesti,

• järjestää julkisia valistustilaisuuksia,

• harjoittaa tiedotus- ja koulutustoimintaa,

• tarjoaa opastusta muiden tuottamien sosiaali- ja terveyspalveluiden tavoittamiseksi pitämällä kirjaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen erityistarpeisiin perehtyneiden palveluntarjoajien yhteystiedoista,

• pyrkii osallistumaan valtakunnallisesti järjestetyn seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille kohdennetun puhelinpäivystyksen ylläpitoon ohjaamalla vapaaehtoisia päivystäjäksi pätevöittävään koulutukseen,

• pitää yhteyttä vastaaviin järjestöihin,

• pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon aloittein, esityksin ja lausunnoin, ja

• suorittaa ja tukee tutkimustyötä.

Yhdistys voi olla jäsenenä muissa yhteisöissä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisin luvin panna toimeen rahakeräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia. Yhdistyksen toiminta ei saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Varsinaisten ja kannattavien jäsenten tulee maksaa vuosittainen jäsenmaksu kuten sääntöjen kohdassa 5 määrätään.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vähintään yhteen vuoteen, katsotaan hänet erotetuksi.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Syyskokous voi päättää myös alemmasta jäsenmaksusta opiskelijoille, työttömille, varusmies- tai siviilipalvelustaan suorittaville ja eläkeläisille. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Varajäsenten sijaantulojärjestyksen määrää syyskokous. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tehtävänä on:

• pitää yllä jäsenluetteloa,

• kutsua yhdistyksen kokoukset koolle,

• päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä ja vaihtamisesta yhdistyslain asettamissa rajoissa,

• tehdä syyskokoukselle esitykset jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta sekä siitä myönnettävistä alennuksista (kohta 5), talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta,

• tehdä kevätkokoukselle esitykset tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta,

• tehdä yhdistyksen kokoukselle esitykset kutsuttavista kunniajäsenistä ja yhdistyksen edustajista kokouksiin, joissa käytetään yhdistykselle kuuluvaa jäsenen päätäntävaltaa,

• hoitaa yhdistyksen taloutta ja hallintoa huolellisesti sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten ja ohjeiden mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa ja aina kokoonpanon muututtua.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirjat, joihin yhdistyksen varsinaisilla ja kunniajäsenillä on oikeus tutustua niiden tultua tarkastetuiksi. Pöytäkirja on laadittava kohtuullisen ajan kuluessa kokouksesta ja se tulee tarkastaa hallituksen seuraavassa kokouksessa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä ja niin, että toinen on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle hyvissä ajoin ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi yhdistyksen päätösvaltaa käyttävää varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä, joka on maksanut kulumassa olevan vuoden jäsenmaksun, yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen päätöksellä voidaan läsnäolo- ja puheoikeus myöntää myös muille kokouksessa oleville henkilöille. Yhdistyksen kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jokaiselle jäsenelle lähetettävällä kirjeellä tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoituksella yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja lisäksi ilmoituksella yhdistyksen internet-kotisivulla.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokous päättää hallituksen esityksestä yhdistyksen liittämisestä muihin yhteisöihin ja yhdistyksen edustajien nimeämisestä kokouksiin, joissa käytetään yhdistykselle kuuluvaa jäsenen päätäntävaltaa.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat on käytettävä seksuaalista tasavertaisuutta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Satakunnan Seta ry:n säännöt / Rules
Muutettu yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 9.6.2018. Hyväksytty PRH:n sivuilla 17.8.2018. Päivitetty nettisivuille 7.10.2018. Muutettu kevätkokouksessa 2012. Muutettu syyskokouksessa 4.12.2007. Korjattu ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 27.11.2004. Muutettu vuosikokouksessa 21.2.2004. Merkitty yhdistysrekisteriin ensimmäisen kerran 21.7.1995. Y-tunnus 3045700-1